จ้างเหมาบริการ

นายธีรพงศ์ รัตนกระจ่าง

นายธีรยุทธ บุญทอง

นายจิระวัฒน์ คมเอียด

นางสาวดาราวรรณ พิละ

นายมูฮัมหมัดโซฟี เจ๊ะหม๊ะ

นางสาวปริชาติ มีแถม

นางสาวพิณพิรา พุทธรรมรงค์