เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
แหล่งเพิ่มพูนพัฒนาการศึกษา
ให้โอกาสด้านความรู้เด็กปัญญา
ดังสมยามีคุณภาพสู่สากล
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
เจิดจำรูญสอนสั่งได้อ่านเขียน
กิจกรรมเด่นเน้นบรรยากาศสู่พอเพียง
เหล่านักเรียนไม่เป็นปัญหาของสังคม
ชาวเขียวขาวช่วยพัฒนาชนบท
ช่างงามงดอุดมการสมศักศรี
สร้างอาชีพให้ความรู้ไฝ่ความดี
สามัคคีมีไมตรีรวมริชิวา
บานบุรีเป็นสิ่งเตือนเมื่อเยือนถิ่น
จะโผผินไปมีสุขหรือทุกข์เข็น
มีชีวิตจิตศรัทธาเปรียบดังเป็น
วิมานรมเย็นเสียงเซ่ซ่องร้องไชโย
วิมานรมเย็นเสียงเซ่ซ่องร้องไชโย