กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 091-4490909
อีเมล์ : phetmartsri90909@gmail.com

นายสุชาติชาย ช่วยชัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0937397338
อีเมล์ : Chat_20101@hotmail.com

นางพุทธพร จันทร์อุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0816060086
อีเมล์ : noputtapon2520@gmail.com

นางสาวกัลยาณี บัวมา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0813673212
อีเมล์ : kanlayanee.tiw3212@gmail.com

นางสาวอุไรวรรณ เต็งทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0895923768
อีเมล์ : auraiwan596@gmail.com

นางสาวเกณิกา เกิดขุมทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0870950688
อีเมล์ : Noofarphun002@gmail.com

นางอรัญญา ชนะฤทธิ์
ครู คศ.1

นายณัฎฐ์ธวัฒน์ ศรีมะลิกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : natthawat100cm@gmail.com

นางสาวทวันวาส บุญชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0822814461
อีเมล์ : boonchoo0607@gmail.com

นางศิริพร คงวัดใหม่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0828062654
อีเมล์ : siripron183032@gmail.com

นายคุณากร สมสาย
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณฤดี รักษาวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0860383651
อีเมล์ : wanrudeeraksawong@gmail.com

นางสาวกุลดา สิงคีพงศ์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0613047442
อีเมล์ : thanaporn9717@gmail.com

นางสาววราภรณ์ หม่อมปลัด
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0844421953
อีเมล์ : mompalad62@gmail.com

นายนทีกานต์ รักนุกูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0631852716
อีเมล์ : nateekanraknukul@hotmail.com

นางสาวกานต์ธิดา แก้วตาทิพย์
พี่เลี้ยงสำนักงาน