ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ (เดิม) ปัจจุบันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ทิศเหนือติดกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ติดกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙
ทางด้านหน้าโรงเรียนติดถนนสายทุ่งสง-นาบอน
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้เปิดรับผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๓๙  เป็นปีการศึกษาแรก
โดยรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เรียนช้า  ปัญญาอ่อน
  ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    พัทลุง  กระบี่   สุราษฎร์ธานี   ตรัง
และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ
ในปีการศึกษาแรกโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙
ให้ใช้หอนอน ๑ หลัง
เป็นสำนักงานชั่วคราวใช้เป็นห้องเรียน และเป็นหอพักของผู้เรียนชาย
และยังได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยให้ใช้เรือนพยาบาลเป็นที่พักของผู้เรียนหญิง
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป
อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
 
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง  ๑๔๗  หมู่ที่ ๘
ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ o๗๕-๓o๒๑๙๘
หมายเลขโทรสาร ๐๗๕ – ๓๐๒๑๙๖
e-mail :  [email protected]
website : http://nakhonsipunya.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รวม ๔๗ ห้องเรียน
อนุบาล                 ๑ – ๓           รวม    ๒   ห้องเรียน
ประถมศึกษา           ๑ – ๖            รวม   ๑๙  ห้องเรียน         
มัธยมศึกษาตอนต้น     ๑ – ๓           รวม    ๑๖  ห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔ – ๖            รวม    ๑๐  ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
          โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เรียนศึกษาอยู่จำนวน ๓๘๘  คน
แบ่งเป็นผู้เรียนชายจำนวน ๒๔๓ คน    ผู้เรียนหญิงจำนวน ๑๔๕ คน    โดยผู้เรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๗ คน
ศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นปีที่ ๑ จำนวน  ๑๕๙ คน ศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ คน และ ศึกษาอยู่ในระดับช่วง
ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๐ คน