คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนุ เลียบวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ แป้นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ แก้วจิตงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ทรงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระวัฒน์ คมเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระวินัย วิโรจโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พริกเล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาดี แร่สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ เกิดกลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมตระกิจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนิภา รัตนพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.จรัญ พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน