กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นางโสรยา ชูบัวทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 089-2362254
อีเมล์ : sarayaso2520@gmail.com

นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0817281179
อีเมล์ : pornpimol1179@gmail.com

นางอุไรวรรณ ปิ่นนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 093-6286899
อีเมล์ : uwanpinnak04@gmail.com

นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0870433739
อีเมล์ : Un-cha-lee@hotmail.com

นางสาววิภาดา รันระนา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0908517184
อีเมล์ : Wipada0860@gmail.com

นางตรึงใจ บูรณ์พงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0812715023
อีเมล์ : jum201104@gmail.com

นางสาวแวคอดีเย๊าะ แวดูยี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0987105493
อีเมล์ : Waekhodijoh@gmail.com

นางสาววารุณี จุลละเอียด
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0935825060
อีเมล์ : mai.warunee009@gmail.com

นายอูมา ยะมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0860055143
อีเมล์ : ymar5143@gmail.com

นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ
พนักงานราชการ

นางสาวญาสุมินทร์ เพ็งจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรี คีรีรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุตธิรัตน์ ศิริรวม
พี่เลี้ยงสำนักงาน