วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

มีทักษะการดำรงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง”