กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจิรวรรณ จันทร์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0864763478
อีเมล์ : jirawan09022519@gmail.com

นายปกรณ์ แป้นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 080-8060827
อีเมล์ : pankaewpakorn787@gmail.com

นางมณีรัตน์ หนูยิ้มซ้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0864769087
อีเมล์ : maneerat.nooyimsai@gmail.com

นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0653485346
อีเมล์ : nootchar1523@gmail.com

นางสาวเพ็ญทิพย์ แก้วสังข์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0986964402
อีเมล์ : abb0986964402@gmail.com

นางกาญจนา ชะลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0980161737
อีเมล์ : bnn0980161737@gmail.com

นางสาวฐิมาพร ชุมเชื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0828227760
อีเมล์ : timaporn1@gmail.com

นางสาวมนศ์ปริญา ชัยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอครินทร์ วราวรรษ
ครู คศ.1

นายธนากร แสงฉาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0901602347
อีเมล์ : oomtanakorn987@gmail.com

นางเสวียน บุญกอด
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 089-4702342
อีเมล์ : boonkod2342@gmail.com

นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้า
ครูผู้ช่วย

นายศิรวัฒน์ พัฒศรีเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวดารณี รัตนกระจ่าง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0640300555
อีเมล์ : R.palmii@gmail.com

นางสาววราภรณ์ ภาคเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมย์ย์ธีรา มากไหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉาฟารี ลายู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0888357920
อีเมล์ : Chafaree7920@gmail.com

นางสาวรจนา พรหมเจือ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
อีเมล์ : Promjuerodjana@gmail.com

นางสาวคนธรส เมฆาธร
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0986329923
อีเมล์ : Khonthoarot28@gmail.com

นางสาววรรณี กาสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 095-1864414
อีเมล์ : wannee12062539@Gmail.com

นายนูรมัน การี
พนักงานราชการ

นายอุสมัน บอสู
พนักงานราชการ

นางสาวธัยรัตน์ เพชรประกอบ
พนักงานราชการ

นางสาวศุภรัตน์ รัตนสุภา
พนักงานราชการ

นางสาวชนิดา บุญฤทธิ์
พี่เลี้ยงสำนักงาน

นางอรทัย แป้นแก้ว
พี่เลี้ยงสำนักงาน