พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

             พันธกิจเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่

และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการดำรงชีวิต มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา