กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0840536001
อีเมล์ : janlovely@hotmail.com

นายวุฒิศักดิ์ รัตนกระจ่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายไพฑูล เทพรัตน์
ครู คศ.1

นางพวงเพชร สำรวญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายยุทธพงษ์ ทองสุขดำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0980158647
อีเมล์ : kainon_123@hotmail.com

นายเอกรินทร์ จันทร์เฮง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดา คงแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 080-7093312
อีเมล์ : tida.kong49@gmail.com

นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0882982293
อีเมล์ : benjaa4555@gmail.com

นายวิระพัน ยาวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางณัฐชา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางกันยา สุขอร่าม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0955493837
อีเมล์ : Kanya98340@gmaji.com

นางสาวจตุพร บุญทรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0805423992
อีเมล์ : poplove1229@gmail.com

นางสาวเธียรทิพย์ สร้างโพธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีชูทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0611890953
อีเมล์ : LovelybySureewan@gmail.com

นางสาวนิตยา วิชิตบุตร
พนักงานราชการ
อีเมล์ : tataloveaimaim@gmail.com

นางกาญจนา มะลิวัลย์
พี่เลี้ยงสำนักงาน

นางสาวกิตติยา ชูมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ