ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย. 2538 - 30 ธ.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ธ.ค. 2540 - 22 ธ.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธ.ค. 2542 - 29 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ก.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ธ.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน