กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปราณี ช่วยชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0987044929
อีเมล์ : Keytar64@gmail.com

นางกรทิพย์ สระบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0980803912
อีเมล์ : konthip3912@gmail.com

นางสาวเปมมิกา ถาวร
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0819936367
อีเมล์ : pemmike3@gmail.com

นางสาววิชญาพร เชื้อชาย
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0927178970
อีเมล์ : sitthisak0907178970@gmail.com

นางสาวสินีนาถ สุวรรณมณี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0844961410
อีเมล์ : sinenartpeung28@gmail.com

นางสาวปภัสสร อาหมาน
พนักงานราชการ

นางสาววรินทร อนุจร
พนักงานราชการ

นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา
พนักงานราชการ

นางสาวกัญญารัตน์ มานะสถิตย์
พนักงานราชการ

นางสาวอริสรา นาควารินทร์
พี่เลี้ยงสำนักงาน