กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอัสสยุช รักษ์พงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปราณี ช่วยชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0987044929
อีเมล์ : [email protected]

นางกรทิพย์ สระบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0980803912
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวเปมมิกา ถาวร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0819936367
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้า
ครู คศ.1

นางสาววิชญาพร เชื้อชาย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0837732831
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสินีนาถ สุวรรณมณี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0844961410
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปภัสสร อาหมาน
พนักงานราชการ

นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา
พนักงานราชการ

นางสาววรรณวดี สุริยนต์
พนักงานราชการ

นางสาวปภัสรา หนูอ่อน
พนักงานราชการ