ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสาคร นาควารินทร์

นางสาวธัญวรัตน์ กฐินทอง

นายนัฐพงศ์ พรหมทอง

นายชาญยุทธ ทองคำชุม

นางสาวสุภาวดี ทองอยู่

นางกาญจนา มะลิวัลย์

นางสาวสุกัลยา ทวีรัตน์

นางโสภา ทองอยู่

นางสาวจรรยา เกิดขุมทอง

นางสาวจริยา คงพุ่ม

นางสาววาสนา ใหมละเอียด

นางสาวเสาวรี รักษาศรี

นางจรรยา พรหมเอียด

นางสาวอรไท พรหมจันทร์

นางสาวอุทัยรัตน์ คิดดี