ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสาคร นาควารินทร์

นางสาวธัญวรัตน์ กฐินทอง

นายนัฐพงศ์ พรหมทอง

นายชาญยุทธ ทองคำชุม

นางสาวสุภาวดี ทองอยู่

นางขวัญใจ รัตนพันธ์

นางกาญจนา มะลิวัลย์

นางสาวสมฤทัย ขาวผ่อง

นางสาวสุกัลยา ทวีรัตน์

นางโสภา ทองอยู่

นางสาวจรรยา เกิดขุมทอง

นางสาวจริยา คงพุ่ม

นางสาววาสนา ใหมละเอียด

นางสาวกานต์ธิดา แก้วตาทิพย์

นางสาวเสาวรี รักษาศรี

นางจรรยา พรหมเอียด

นางสาวอรไท พรหมจันทร์

นางสาวชนิดา บุญฤทธิ์

นางสาวสุดธิรัตน์ ศิริรวม

นางสาวอริสรา นาควารินทร์

นางสาวนาถติศา เกิดกลิ่นหอม

นางอรทัย แป้นแก้ว

นายสุทธิพงศ์ ทองคำชุม

นางสาวรุ่งทิวา เหมือนมณี

นางนาฏญา แก้วเหมือน

นางสาวอุทัยรัตน์ คิดดี

นายสุรเชฐ ชุมฤทธิ์