ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
รายงานผลผลการการสร้าง ใช้ สื่อ พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข โดยใช้รูปแบบ Power of love (๓ร๑ป) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ด้านความเหมาะสมเฉพาะ ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายเวลารับนักเรียนเข้าศึกษา2565
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายเวลารับนักเรียนเข้าศึกษา2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ด้านความเหมาะสมเฉพาะ ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนแบบ ๒๖ , แบบ ๓๘ ,เรือนพยาบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - 19)
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64