ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิโอ CapCut นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณครูมนศ์ปริญา ชัยสิทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 112 ครั้ง