ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานอาชีพผู้เรียนและครูงานอาชีพ วันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ.2565
งานส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศึกษาดูงานอาชีพผู้เรียนและครูงานอาชีพ กลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
มีนักเรียนจำนวน27คนครูงานอาชีพ10คนได้ศึกษาดูงานอาชีพนักเรียนและครูงานอาชีพ 3 สถานที่อันได้แก่
            1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านไสเหนือ
            2.ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ 1 (ป้าเอียด)
            3.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่  วันที่ 21 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,16:32   อ่าน 423 ครั้ง